вторник, 6 марта 2012 г.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з газопостачання


Что интересного Мы с Вами должны запомнить с разделов этого договора?

1. Параметри якості природного газу повинні відповідати державним стандартам – ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", а у разі використання газу локальних родовищ - ТУУ 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення".

А соответствует ли качество получаемого Мною и Вами природного газа государственному стандарту - ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия"? Кто и когда проверял это качество?


А соответствуют ли показателиприродного газа ,ежедневно получаемого Мною и Вами от Облгаза,  следующим ГОСТовским показателям? - Наименование показателя
Норма
1. Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), при 20°С 101,325 кПа, не менее

31,8
(7600)
2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3)
41,2-54,5
(9850-13000)
3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более
±5
4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более
0,02
5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более
0,036
6. Объемная доля кислорода, %, не более
1,0
7. Масса механических примесей в 1 м3, г, не более
0,001
8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1 % в воздухе, балл, не менее
3


2.1.2. Параметри якості скрапленого газу повинні відповідати ГОСТ 20448-90 “Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия”.
2.1.3. Величина тиску газу перед газовими приладами, пристроями Споживача повинна становити не менше мінімально допустимого значення, що передбачено нормативно-технічними документами на газові прилади, пристрої.
А соответствует ли давление получаемого Мною и Вами природного газа минимально допустимого давлению наших с Вами аппаратов – плит, котлов, колонок и т.д? Кто и когда проверял это давление?

2.3. У разі відхилення параметрів якості та величини тиску газу від встановленої нормативними документами величини Виконавець здійснює перерахунок розміру плати за ці послуги у сторону зменшення відповідно до законодавства.
2.5. Роботи з ліквідації аварійних ситуацій внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, які можуть призвести до нещасного випадку, виконуються цілодобово бригадами аварійно-диспетчерських служб Виконавця.

3.1. Роздрібні ціни на природний газ (за наявності лічильника газу і у разі відсутності лічильника газу) для комунально-побутових потреб Споживача встановлюються уповноваженим на це органом державної влади – Національною комісією регулювання електроенергетики України.
3.3. Роздрібна ціна на газ природний та ціна на скраплений газ зазначаються Виконавцем у розрахунковій книжці/платіжному документі Споживача із посиланням на нормативно-правові акти, якими ці ціни затверджені (встановлені). У разі зміни цін на газ нові ціни зазначаються Виконавцем у розрахунковій книжці/платіжному документі Споживача із посиланням на нормативно-правовий акт, якими вони затверджені.
3.4. Послуги з періодичного технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат Виконавця (т.е. уже оплачены Мною и Вами):
3.4.1. Перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском.
3.4.2. Ліквідація витоку газу.
3.4.3. Перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації.
3.4.4. Перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги.
3.4.5. Перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де розташовані газопроводи.
3.4.6. Розбирання, очищення від корозії і залишків мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах і пристроях.
3.4.7. Перевірка придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх наладка та регулювання.
3.4.8. Дрібний ремонт газових приладів та пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв.
3.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, пов`язаний з цією повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) лічильників газу, здійснюються за рахунок витрат Виконавця.
3.6. Послуги з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів, пристроїв, лічильників газу за заявою Споживача (крім робіт, що викладені у пунктах 3.4 та 3.5) оплачуються Споживачем в установленому порядку за тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей.
Хочу концентрировать Ваше внимание на том, что Мы:
зобов’язані укласти договір та 
договор должен быть подписан физическим лицом (МЫ) с юридическим лицом (председателем правления ПАТ Облгаз) с соблюдением требований ЦК (гражданского кодекса) Украины.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
від 04.01.2000 № 1
(у редакції постанови НКРЕ
від 07.09.2005 № 783)

Зареєстровано
в Мінюсті
04.10.2005 за № 1143/11423


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з газопостачання


______________________________
(назва населеного пункту)

_______________________
(дата)
_______________________________________________________________
(назва газопостачального підприємства)
в особі ______________________________________________________ ,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ___________________________________________ ,
            (назва статуту, положення)
затвердженого _______________________________________________ ,
(ким і коли)
яка далі іменується “Виконавець”, з однієї сторони, і громадянин(ка)
______________________________________________________________ ,
(прізвище, ім'я та по батькові наймача (орендаря, власника) квартири (приватного будинку))
далі - “Споживач”, з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується безперервно надавати Споживачеві – наймачеві (орендарю, власнику) квартири (приватного будинку) та членам його сім’ї, іншим особам, які зареєстровані в житловому приміщенні (квартира, комунальна квартира, приватний будинок), послуги з постачання природного або скрапленого газу від групових резервуарних установок для побутового споживання з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та тиску, а Споживач зобов’язується своєчасно здійснювати оплату за спожитий природний або скраплений газ і користування послугами за встановленими згідно із законодавством цінами в термін і на умовах, передбачених цим договором.
1.2. Відповідно до умов цього договору Виконавцем надаються такі послуги:
постачання природного або скрапленого газу;
технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів.
1.3. Характеристика об’єкта надання послуг, що зазначається у додатку до договору або в розрахунковій книжці/платіжному документі встановленого зразка:
тип квартири _______ (окрема, комунальна) та її опалювальна площа ______ м2;
приватний будинок та його опалювальна площа _______ м2;
інші опалювальні приміщення площею ______ м2.
1.4. Характеристика об’єкта споживання природного газу, щодо кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні Споживача, та видів споживання природного газу, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.96 № 619, зазначається у додатку до договору або в розрахунковій книжці/платіжному документі встановленого зразка.
1.5. * Характеристика лічильника (лічильників) газу:
Тип _____________ ;
Заводський номер ________________ ;
Показання (на момент укладення договору) ________________ ;
Місце встановлення ______________________________________ ;
(зовні приміщення, у неопалюваному приміщенні, в опалюваному приміщенні)
Дата останньої повірки ______________ ;
Періодичність повірки ______________.
1.6. Періодична повірка лічильника газу здійснюється Виконавцем через міжповірочний інтервал, порядок встановлення якого визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері метрології.

2. Обсяги, режими, термін та якість надання послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з газопостачання з дотриманням таких якісних показників та величини тиску газу:
2.1.1. Параметри якості природного газу повинні відповідати державним стандартам – ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия", а у разі використання газу локальних родовищ - ТУУ 320.001.5864-033-2000 "Гази горючі природні родовищ України для промислового та комунально-побутового призначення".
2.1.2. Параметри якості скрапленого газу повинні відповідати ГОСТ 20448-90 “Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия”.
2.1.3. Величина тиску газу перед газовими приладами, пристроями Споживача повинна становити не менше мінімально допустимого значення, що передбачено нормативно-технічними документами на газові прилади, пристрої.
2.2. Постачання Споживачу природного, а також скрапленого газу від групових резервуарних установок для побутового споживання здійснюється безперервно у необхідних йому обсягах відповідно до Правил надання населенню послуг з газопостачання з дотриманням Правил безпеки систем газопостачання, затверджених Державним комітетом України по нагляду за охороною праці.
2.3. У разі відхилення параметрів якості та величини тиску газу від встановленої нормативними документами величини Виконавець здійснює перерахунок розміру плати за ці послуги у сторону зменшення відповідно до законодавства.
2.4. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів, перевірка величини тиску та/або якісних показників газу здійснюється Виконавцем за заявою Споживача. У разі отримання такої заяви Виконавець зобов’язаний направити свого представника за місцем виклику протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із Споживачем час та здійснити зазначені в заяві обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів та/або перевірку величини тиску та/або якісних показників газу.
2.5. Роботи з ліквідації аварійних ситуацій внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, які можуть призвести до нещасного випадку, виконуються цілодобово бригадами аварійно-диспетчерських служб Виконавця.

3. Ціна газу та вартість послуг

3.1. Роздрібні ціни на природний газ (за наявності лічильника газу і у разі відсутності лічильника газу) для комунально-побутових потреб Споживача встановлюються уповноваженим на це органом державної влади – Національною комісією регулювання електроенергетики України.
3.2. Ціна на скраплений газ, що постачається Споживачу від групових резервуарних установок для побутових потреб, регулюється (встановлюється) Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
3.3. Роздрібна ціна на газ природний та ціна на скраплений газ зазначаються Виконавцем у розрахунковій книжці/платіжному документі Споживача із посиланням на нормативно-правові акти, якими ці ціни затверджені (встановлені). У разі зміни цін на газ нові ціни зазначаються Виконавцем у розрахунковій книжці/платіжному документі Споживача із посиланням на нормативно-правовий акт, якими вони затверджені.
3.4. Послуги з періодичного технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат Виконавця:
3.4.1. Перевірка на щільність газопроводів, газових приладів і пристроїв за допомогою газу під робочим тиском.
3.4.2. Ліквідація витоку газу.
3.4.3. Перевірка відповідності встановлення газових приладів і пристроїв, побудови приміщень, прокладення газопроводів вимогам будівельних норм, проекту і правилам експлуатації.
3.4.4. Перевірка димових і вентиляційних каналів на наявність тяги.
3.4.5. Перевірка наявності вільного доступу до газопроводів, газових приладів і пристроїв, а також у підвали та на горища, де розташовані газопроводи.
3.4.6. Розбирання, очищення від корозії і залишків мастила, а також змащування всіх запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газових приладах і пристроях.
3.4.7. Перевірка придатності до використання (експлуатації) газових приладів і пристроїв, їх наладка та регулювання.
3.4.8. Дрібний ремонт газових приладів та пристроїв, пов’язаний із заміною гвинтів, штифтів, пружин, ущільнювальних матеріалів у разі перепакування фланцевих та нарізних з’єднань і запірних пристроїв.
3.5. Періодична повірка, обслуговування та ремонт, пов`язаний з цією повіркою (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) лічильників газу, здійснюються за рахунок витрат Виконавця.
3.6. Послуги з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів, пристроїв, лічильників газу за заявою Споживача (крім робіт, що викладені у пунктах 3.4 та 3.5) оплачуються Споживачем в установленому порядку за тарифами (цінами) з урахуванням вартості обладнання, його вузлів і деталей.

4. Умови та порядок оплати

4.1. Оплата за надані послуги з газопостачання здійснюється Споживачем на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання (розподільний рахунок) Виконавця, р/р № ________________________ , який зазначено в розрахунковій книжці/платіжному документі.
4.2. ___________________________________________________.
(порядок, форму та терміни оплати Сторони договору визначають самостійно)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.3. При наявності лічильника газу розрахунок Споживача за надані послуги з газопостачання проводиться за діючими цінами на підставі фактичних показань лічильника газу.
4.4. При наявності лічильників газу (будинкових або на групу будинків) розрахунки за надані послуги з газопостачання проводяться за діючими цінами відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 № 620.
4.5. При відсутності лічильника газу розрахунок Споживача за надані послуги з газопостачання проводиться за діючими цінами відповідно до Норм споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.96 № 619.
4.6. Постачання скрапленого газу з групових резервуарних установок здійснюється за попередньою оплатою.
4.7. У разі отримання Споживачем субсидії та/або пільг з оплати природного (скрапленого) газу Споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання у встановленому законодавством порядку.
4.8. У разі наявності на час укладення договору заборгованості за отримані послуги з газопостачання Споживач повинен на основі Типового договору про реструктуризацію заборгованості за житлово-комунальні послуги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976, укласти договір про погашення заборгованості за надані послуги з газопостачання за умови обов`язкової оплати поточних платежів.
Величина заборгованості на _________ 20__ року становить __ м3 (___ грн).

5. Права та обов`язки Споживача

5.1. Споживач має право на:
5.1.1. Підключення до газорозподільної мережі у встановленому порядку.
5.1.2. Отримання інформації щодо ціни природного та скрапленого газу, тарифів на транспортування і постачання природного газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання, що надаються Виконавцем, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску у газовій мережі тощо.
5.1.3. Безперервне отримання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів.
5.1.4. Якісне та своєчасне періодичне технічне обслуговування й усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів за рахунок витрат Виконавця у термін, встановлений нормативно-технічними документами:
газових печей, проточних, ємнісних водонагрівачів, у т.ч. опалювальних котлів та іншого устаткування з відводом продуктів згоряння газу в димові канали, а також газових приладів та пристроїв у комунальних квартирах - не рідше одного разу на рік;
газових плит - не рідше одного разу на 3 роки;
випробування внутрішньобудинкових систем газопостачання та ввідних газопроводів на щільність – не рідше одного разу на 3 роки.
5.1.5. Розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальною або газотранспортною організацією Правил надання населенню послуг з газопостачання та умов цього договору.
5.1.6. Отримання послуг з монтажу (демонтажу), ремонту та технічного обслуговування газових приладів, пристроїв, лічильників газу за власною заявкою, як це визначено у пункті 3.6 цього договору.
5.1.7. Перевірку якісних показників газу та/або величини тиску та якості надання послуг.
5.1.8. Зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження величини тиску газу.
5.1.9. Повне припинення газопостачання з опломбуванням запірних пристроїв Виконавцем як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви.
5.1.10. Часткове припинення газопостачання шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв (з опломбуванням запірних пристроїв Виконавцем перед опалювальними приладами) як в опалювальний, так і міжопалювальний період на підставі письмової заяви.
5.1.11. Проведення перерахунку за фактично надані послуги з газопостачання (у разі відсутності лічильника газу) за період не більше як шість місяців у разі тимчасової відсутності за основним місцем проживання Споживача або осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні Споживача, за умови подання у місячний термін до Виконавця письмової заяви з відповідними підтверджувальними документами.
5.2. Споживач зобов'язується:
5.2.1. Пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями.
5.2.2. Під час користування газом дотримуватись вимог Правил безпеки систем газопостачання, Правил надання населенню послуг з газопостачання, інструкцій заводів-виготовлювачів з експлуатації газового обладнання та пристроїв, а також умов цього договору.
5.2.3. Своєчасно та в повному розмірі вносити плату за надані послуги з газопостачання відповідно до умов цього договору.
5.2.4. Невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу Виконавця про всі недоліки в роботі системи газопостачання за тел. 04 або за телефоном, вказаним у розрахунковій книжці/платіжному документі.
5.2.5. У разі відсутності лічильника газу або у разі здійснення обліку газу лічильниками газу (будинковими або на групу будинків) письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк Виконавця про всі зміни, що стосуються кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні Споживача, та видів споживання природного газу, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.96 № 619.
5.2.6. Забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них та на газових приладах та пристроях, відключених від систем газопостачання.
5.2.7. Невідкладно (протягом 3 днів) повідомляти Виконавця про недоліки в роботі лічильника (вихід з ладу лічильника газу, його несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілісності пломб тощо).
5.2.8. У разі проживання в приватному будинку утримувати димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку, що підтверджувати відповідним актом), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо).
5.2.9. Не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення (зміна власника (наймача) житла (у разі переоформлення права власності на інших мешканців квартири), здачі приміщення в оренду, використання певних приміщень в житлових будинках для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру) або повного припинення газопостачання письмово повідомити Виконавця про розірвання договору та розрахуватися за послуги з газопостачання, включаючи день виїзду або настання події.
5.2.10. Вносити плату за спожитий природний газ на відповідний рахунок Виконавця, відкритий в уповноваженому банку, номер рахунка, зазначений у пункті 4.1 цього договору.
5.2.11. Не здійснювати нові (додаткові) підключення газових приладів і пристроїв, не змінювати місце їх розташування та не втручатися в роботу внутрішньобудинкових систем газопостачання без узгодження з Виконавцем.
5.2.12. Не перешкоджати доступу до внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів представникам Виконавця після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:
локалізації та ліквідації аварійних ситуацій;
відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильника газу, наявності та цілості пломб на ньому та на газових приладах та пристроях, відключених від систем газопостачання;
демонтажу або монтажу лічильника газу, пов'язаного з проведенням його періодичної та позачергової повірки;
перевірки характеристик об`єкта надання послуг, передбачених пунктами 1.3 та 1.4 цього договору;
установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти Виконавця або за рахунок інших джерел.

6. Права та обов`язки Виконавця

6.1. Виконавець має право:
6.1.1. Припиняти постачання газу Споживачеві у разі:
порушення Споживачем строків та розміру сплати за надані послуги з газопостачання;
самовільного використання газу Споживачем;
проведення планово-профілактичного обслуговування та/або капітального ремонту систем газопостачання;
ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновлювальних робіт;
перешкоджання у доступі у випадках, передбачених пунктом 5.2.12;
порушення Споживачем Правил безпеки систем газопостачання, що створює загрозу виникнення аварійної ситуації;
подання Споживачем письмової заяви про припинення газопостачання.
6.1.2. Вимагати від Споживача відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальній або газотранспортній організації внаслідок порушення Споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання.
6.1.3. Установлювати Споживачу лічильники газу за власний рахунок.
6.1.4. Пропонувати Споживачу надання додаткових послуг, пов`язаних з постачанням природного газу.
6.1.5. Перевіряти стан лічильників газу, їх показання, а також цілісність пломб на них та на газових приладах і пристроях, відключених від системи газопостачання, характеристики об`єкта надання послуг, передбачених пунктами 1.3 та 1.4 цього договору.
6.1.6. У невідкладних випадках, пов`язаних з урятуванням життя людей та майна, здійснювати проникнення до житла та іншого підсобного приміщення Споживача, де розташовані внутрішньобудинкові системи газопостачання і дворові газопроводи, для проведення в них огляду та ліквідації аварій без отримання згоди Споживача (несанкціонований доступ) у порядку, встановленому законодавством.
6.2. Виконавець зобов'язується:
6.2.1. Забезпечити безперервне постачання газу, якісні показники та величина тиску якого відповідають вимогам нормативних документів.
6.2.2. Неухильно дотримуватися вимог Правил безпеки систем газопостачання та Правил надання населенню послуг з газопостачання.
6.2.3. Публікувати в засобах масової інформації та повідомляти (шляхом письмового оголошення) у місцях оплати за газ детальну інформацію про зміну роздрібних цін на газ за п`ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються Споживачеві за рахунок витрат Виконавця.
6.2.4. Надавати інформацію щодо ціни природного та скрапленого газу, тарифів на транспортування і постачання природного газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання, що надаються Виконавцем, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в газовій мережі тощо. За вимогою Споживача надавати йому для ознайомлення структуру тарифу на послуги з газопостачання, технічного обслуговування та ремонту газових приладів, пристроїв.
6.2.5. Видавати Споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи встановленого зразка.
6.2.6. Припиняти газопостачання на підставі письмової заяви Споживача про індивідуальне опалення як у міжопалювальний, так і в опалювальний період та провадити перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильників газу, як це визначено пунктами 5.1.9-5.1.11 цього договору.
6.2.7. Розглядати в установленому порядку претензії Споживача щодо відповідності якісних показників газу, величини тиску та якості надання послуг і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.
6.2.8. Самостійно протягом місяця з моменту виявлення факту невідповідності фактичних якісних показників газу нормативним величинам або з моменту перерви у наданні послуг з газопостачання  здійснити Споживачеві перерахунок розміру плати за неякісні або ненадані послуги з газопостачання, повідомивши його про це протягом 10 календарних днів.
6.2.9. Припиняти (відновлювати) газопостачання для опалення житла у разі закінчення (настання) опалювального періоду. У разі письмової заяви Споживача газопостачання в міжопалювальний період не припиняється (при відсутності газового лічильника).
6.2.10. У разі перерахування Споживачем грошей за спожитий природний газ на інші рахунки Виконавця (крім розподільного) повернути їх Споживачу за його заявою або з власної ініціативи в триденний строк з моменту надходження.
6.2.11. Проводити не рідше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показань лічильників газу.
6.2.12. У разі відсутності лічильника газу та надання Споживачем відповідних підтверджувальних документів проводити з моменту настання змін перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у випадках:
тимчасової відсутності за основним місцем проживання Споживача або осіб, що зареєстровані в житловому приміщенні Споживача, за умови своєчасного повідомлення;
письмового повідомлення Споживачем у місячний строк про зміни, що стосуються кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні Споживача, та видів споживання природного газу.
6.2.13. Надавати своєчасно якісні послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок витрат Виконавця (періодичне технічне обслуговування) або за заявою Споживача.
6.2.14. Безоплатно протягом одного місяця з дати настання терміну здійснювати періодичну повірку лічильника газу (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж).
6.2.15. Протягом одного місяця з моменту демонтажу лічильника газу здійснювати його позачергову повірку (така повірка може здійснюватися на вимогу як Споживача, так і Виконавця).
6.2.16. Безоплатно на час проведення позачергової повірки, що здійснюється з ініціативи Виконавця, встановлювати Споживачу на місце тимчасово знятого лічильника газу повірений та опломбований лічильник газу з обмінного фонду Виконавця.
6.2.17. Проводити інструктаж Споживача з безпечного користування газовими приладами і пристроями у побуті та попереджати його про відповідальність за порушення вимог Правил безпеки систем газопостачання.
6.2.18. Під час обстеження димових та вентиляційних каналів складати відповідні акти та проводити інструктаж власників приватних будинків щодо дотримання правил техніки безпеки.
6.2.19. Своєчасно вживати заходів для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.
6.2.20. У разі звернення Споживача, у тому числі для перевірки якості надання послуг, направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах та п'яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із Споживачем час.
6.2.21. Надавати за власний рахунок у термін, встановлений нормативно-технічними документами, послуги з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, дворових газопроводів:
Плита дво-, три-, чотириконфоркова _____ штук,
Газовий водонагрівач (марка) _____________ _____ штук,
...........................
........................... .
6.2.22. Надавати послуги з періодичного технічного обслуговування, що надаються за рахунок витрат Виконавця відповідно до переліку, визначеного пунктом 3.4 цього договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Виконавець несе відповідальність згідно із законодавством за:
7.1.1. Порушення вимог Правил надання населенню послуг з газопостачання.
7.1.2. Постачання Споживачеві газу, якісні показники та величина тиску якого не відповідають вимогам нормативних документів.
7.1.3. Відмову Споживачеві в припиненні газопостачання або відключенні окремих газових приладів, пристроїв та проведенні перерахунку плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу (за заявою Споживача).
7.1.4. Несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації.
7.1.5. Неякісне виконання робіт з технічного обслуговування (передбачене цим договором) та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, що здійснюються за рахунок витрат Виконавця (періодичне технічне обслуговування) або за заявою Споживача.
7.1.6. Шкоду, заподіяну житловому приміщенню і майну Споживача, а також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу, що сталася з вини Виконавця.
7.1.7. Безпідставне припинення газопостачання.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини Споживача (відмова Споживача у доступі до внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, представникам Виконавця у випадках, передбачених Правилами надання населенню послуг з газопостачання) або внаслідок дії обставин непереборної сили.
7.3. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:
7.3.1. Несвоєчасне та не в повному розмірі внесення плати за надані послуги з газопостачання.
7.3.2. Шкоду, заподіяну з його вини власникові будинку або власникам інших квартир, їх майну, життю та здоров’ю і навколишньому природному середовищу.
7.3.3. Самовільне підключення до системи газопостачання.
7.3.4. Навмисне пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілості або пошкодження повірочного тавра, а також дії, що призводять до заниження показань лічильника.
7.3.5. Зривання пломб на газових приладах та пристроях, опломбованих Виконавцем.
7.3.6. Використання газу (за відсутності лічильника) у разі, якщо протягом місяця не було повідомлено Виконавця про зміни, що стосуються кількості осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні Споживача, та видів споживання природного газу або надання недостовірної інформації.
7.3.7. Відмову у доступі до житлових і підсобних приміщень, де розташовані внутрішньобудинкові системи газопостачання та дворові газопроводи, представникам Виконавця для:
контрольного зняття показань лічильника газу;
демонтажу або монтажу лічильника газу, пов'язаного з проведенням його періодичної та позачергової повірки;
виконання технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та дворових газопроводів.
7.3.8. Порушення інших вимог Правил надання населенню послуг з газопостачання.

8. Інші умови

8.1. Для оформлення договору або змін до нього Споживач на вимогу Виконавця повинен надати такі документи:
документ, що засвідчує особу Споживача (паспорт);
ідентифікаційний код (за наявності);
технічний паспорт будівлі або домову книгу;
документ, що підтверджує право власності, користування на житлове приміщення.
8.2. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.
8.3. Спори та розбіжності, що можуть виникнути щодо виконання умов цього договору, якщо вони не будуть вирішені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються в судовому порядку.
8.4. У разі порушення Виконавцем умов договору Споживач подає претензію, складену в довільній формі. Представники Виконавця повинні з'явитися за місцем виклику для складення відповідного акта та протягом 5 днів вирішити питання про усунення порушень або надати Споживачеві обґрунтовану відмову.
8.5. У разі неприбуття представників Виконавця протягом 2 робочих днів у містах та 5 календарних днів у сільській місцевості або в разі відмови від складення відповідного акта претензія вважається обґрунтованою.
8.6. Про порушення, допущені Споживачем під час користування газом, відповідальні представники Виконавця в його присутності складають акт у двох примірниках, на підставі якого визначається величина збитків, завданих Споживачем. Один примірник акта залишається у Споживача.
8.7. У разі відмови Споживача від підписання акта він підписується представниками Виконавця у кількості не менше трьох осіб та робиться відмітка в ньому про відмову Споживача від підпису.
8.8. З метою установлення придатності лічильника газу до застосування у разі сумніву Виконавця або Споживача (за його заявкою) може бути здійснена експертиза лічильника газу у встановленому законодавством порядку.

9. Дія обставин непереборної сили

Виконавець та Споживач не відповідають за невиконання умов договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідними документами.

10. Строк дії договору

10.1. Цей договір укладається на термін ________, набирає чинності з дня його підписання та вважається щорічно продовженим, якщо за місяць до закінчення терміну однією із сторін не буде заявлено про відмову від цього договору або його перегляд. Договір за погодженням сторін може бути розірваний достроково.
10.2. Цей договір складається у двох примірниках (по одному кожній із сторін), які мають однакову юридичну силу.
10.3. Споживач з Правилами надання населенню послуг з газопостачання, витягами із Правил безпеки систем газопостачання, нормативних документів, а також із законодавством щодо відповідальності за їх порушення у частині, яка стосується Споживача, ознайомлений        ________________.
                                      (підпис Споживача)
10.4. Споживач інструктаж з безпечного користування газом у побуті пройшов ________________.
                     (підпис Споживача)

11. Юридична адреса і підписи сторін:

Виконавець

Споживач
___________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса ___________________
Розподільний рахунок _____
__________________________
Телефон __________________
Контактний телефон ___________________________________


__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________
(паспортні дані)
Адреса ___________________________
Телефон __________________________
Підпис ___________________
М. П.

Підпис ____________________


Начальник управління регулювання
та цінової політики нафтогазового комплексу                        С.Волос
* У разі зміни характеристик лічильника газу, зазначених у пункті 1.5 цього договору (встановлення нового лічильника газу, зміна його місця встановлення тощо), нові характеристики оформлюються відповідним додатком до цього договору.

Комментариев нет:

Отправить комментарий