пятница, 16 марта 2012 г.

Державна афера з газопроводами, побудованими населенням.


Після розвалу СРСР в незалежній державі Україна при газифікації населених пунктів України та будівництві селищних газорозподільних мереж та підходящих газопроводів до населенні пунктів в держави Україна хронічно не вистачало грошей.
   В селах, в районах, в п.г.т. и районних центрах при СРСР, до незалежності України,  були раніше побудовані газорозподільні мережі. Газорозподільні мережі будувалися за комунальні, державні кошти та кошти підприємств. Після розвалу СРСР в незалежній державі Україна в населених пунктах України з’явилися газорозподільні мережі комунальної, державної власності, власності підприємств - юридичних осіб та газопроводи приватної власності фізичних та юридичних осіб.
21 вересня 1998 року Кабінет Міністрів України видав Постанову № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» та затвердив цією постановою «Положення про передачу об’єктів права державної власності». Але чомусь Кабінет Міністрів України забув видати Постанову «Про передачу об’єктів приватної власності та державної компенсації приватної власності» та не затвердив цією постановою «Положення про передачу об’єктів права приватної власності».
23 лютого 2011 року Кабінет Міністрів України видав Постанову № 145 «Деякі питання безоплатної передачі основних засобів» і підписав цю постанову прем’єр-міністр України М.Я. Азаров, забувши знову видати Постанову «Деякі питання безоплатної передачі основних приватних засобів».  
   Після розвалу СРСР в незалежній державі Україна з метою показної газифікації населенні сіл, райцентрів та п.г.т. був придуманий такий ось український лохотрон викачки з населення коштів і привласнення акціонерними товариствами Облгазами приватного майна населення –
-          У держави України ніколи немає і ніколи не буде коштів на будівництво газових мереж середнього и низького тиску в населених пунктах.
-          У Облгазів і у НАК «Нафтогаз України» також ніколи немає і ніколи не буде коштів на будівництво газових мереж середнього и низького тиску в населених пунктах.
-          Сільське населення, яке бажає отримувати газ, повинно об’єднатися  в громадські об’єднання, або у ТОВ, або у кооперативи.
-          Ці вуличні, квартальні або селищні громадські об’єднання, ТОВ  та кооперативи  повинні були реєструватися в селищних (це саме кращий варіант) або, як виняток, в районних виконавчих комітетах.
-           Ці вуличні, квартальні або селищні громадські об’єднання, ТОВ  та кооперативи  повинні були відкривати банківські рахунки.
-          Голови та бухгалтери цих громадських об’єднань, ТОВ  та кооперативів чомусь повинні були працювали тільки на громадських засадах без підписання ними майнових договорів з громадськими об’єднаннями, ТОВ  або кооперативом.
-          Населення повинно було здати свої кровні кошти на банківський  рахунок або віддати готівкові голові або бухгалтеру в розмірі, визначеному  рішенням  голови або рішенням правління громадського  об’єднання, ТОВ або кооперативу.
-          На здані людьми кошти громадські об’єднання, ТОВ,  кооперативи повинні були замовити і оплатити в проектних інститутах чомусь не генеральні, а робочі проекти.
-          Для розробки цих робочих проектів газифікації населених пунктів  громадські об’єднання, ТОВ, кооперативи повинні були отримати технічні вимоги від Облгазів.
-          Облгази видавали відповідні технічні вимоги, в яких крім суто технічних вимог незаконно вписували майнові вимоги - громадські об’єднання, ТОВ, кооперативи, після закінчення будівництва за свої кошти газорозподільних мереж, повинні були «безоплатно» передати побудовані мережі на баланс Облгазу – монополісту в експлуатації та обслуговуванні газорозподільних мереж.
-          Після отримання від проектних організацій робочих проектів громадські об’єднання, ТОВ, кооперативи повинні були заключити договори на виконання монтажних робіт з спеціалізованими підприємствами та договори на придбання необхідних матеріалів з торговельними організаціями. При цьому Облгази вказували громадським об’єднанням, ТОВ, кооперативам з ким потрібно заключати договори, а з ким категорично непотрібно заключати договори. Як наслідок – фактична вартість договорів на будівництво значно перебільшувала кошторисну проектну вартість будівництва. Та й матеріали купувалися неякісні та завищеним цінам, що також перебільшували кошторисну проектну вартість матеріалів. Вся ця різниця між кошторисними цінами та реальними оплатами тягарем лягала на гаманці людей, за кошти яких виконувалося будівництво.
-          При створенні громадських об’єднань, ТОВ, кооперативів чомусь ніхто не вимагав від людей написання заяв про вступ до об’єднань, ТОВ, кооперативів. Ніхто не приймав людей в об’єднання, ТОВ, кооперативи, не оформляв протоколи зборів об’єднань, ТОВ, кооперативів про приймання людей в члени об’єднань, ТОВ, кооперативів і не видавав людям посвідчень членів об’єднань, ТОВ, кооперативів.
-          Після закінчення будівництва ввід газорозподільних мереж виконувався з грубим порушенням вимог Правил безпеки систем газопостачання України та вимог СНиП 2.04.08-87 «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ» без створення приймальних комісій та оформлення Актов приемки законченного строительством объекта системы газоснабжения ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к СНиП 2.04.08-87 «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ».
-          Після закінчення будівництва жодне об’єднання, ТОВ, кооператив не оформляло бухгалтерські акти форми ОЗ-1А – ввід в експлуатацію збудованих основних засобів та признання цих збудованих газорозподільних мереж активами об’єднання, ТОВ, кооперативу.
-          Всі голови об’єднань, ТОВ, кооперативів повинні оформити і оформляли протоколи рад об’єднань, ТОВ, кооперативів про безоплатну передаче побудованих газопроводів в Облгази.
-          Всі голови сільських рад повинні були оформити і оформляли рішення сільських рад про безоплатну передаче побудованих за кошти людей газопроводів в Облгази.
-          Всі голови об’єднань, ТОВ, кооперативів та голови сільських рад таємно разом з робітниками філій облгазів оформляли акти приймання-передачі ОЗ-1 як акти вводу в експлуатацію газопроводів. голови об’єднань, ТОВ, кооперативів та голови сільських рад підписували ці акти, підтверджували свої підписи печатками. Ці акти приймання-передачі затверджували в більшості начальники філій Облгазів. Але згідно діючого законодавства України – ст.. 80 ЦК України – філія не є юридичною особою. Тому всі ці акти приймання-передачі газопроводів від об’єднань, ТОВ, кооперативів та сільських рад на баланс філій Облгазів – не законний і фальшивий.
-          Після протизаконної «передачі на баланс» філіям Облгазів приватного майна об’єднань, ТОВ, кооперативів, всі ці об’єднання, ТОВ, кооперативи звертали свою діяльність (тихо вмирали) , а побудоване ними приватне майно вартістю десятки та сотні мільйонів грн. ставало власністю облгазів. 
І вся ця державна афера розвивалася з порушенням вимог статей 13, 19 и 41 Конституції України, вимог Цивільного Кодексу України, вимог Господарського Кодексу України, вимог Закону України «Про природні монополії», вимог Правил безпеки систем газопостачання України, рішення Конституційного Суду України «у справі за конституційним зверненням Центральної спілки споживчих товариств України про офіційне тлумачення положень пункту 1 статті 9, пункту 1 статті 10 Закону України «Про споживчу кооперацію», частини четвертої статті 37 Закону України «Про кооперацію» (справа про захист права власності організацій споживчої кооперації) м. Київ Справа N 1-30/2004 11 листопада 2004 року N 16-рп/2004».
 
Н.Я. Азарова давно надо гнать из Кабинета Министров и судить как Тимошенко.
За что? А за то, что После развала СССР в независимом государстве Украина при газификации населенных пунктов Украины и строительстве поселковых газораспределительных сетей и подводящих газопроводов в населеные пункты у государства Украина по вине КМ Украины почему-то "хронически" не хватало денег.
   В селах, в районах, в п.г.т. и районных центрах при СССР, до независимости Украины, были ранее построены газораспределительные сети.
Газораспределительные сети строились за коммунальные, государственные средства и средства предприятий. После развала СССР в независимом государстве Украина в населенных пунктах Украины появились газораспределительные сети коммунальной, государственной собственности, собственности предприятий - юридических лиц и газопроводы частной собственности физических и юридических лиц.
   21 сентября 1998 Кабинет Министров Украины издал Постановление № 1482 «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности» и утвердил этим постановлением «Положение о передаче объектов права государственной собственности». Но почему Кабинет Министров Украины забыл выдать постановление «О передаче объектов частной собственности и государственной компенсации частной собственности» и не утвердил этого постановления «Положение о передаче объектов права частной собственности».
  23 февраля 2011 Кабинет Министров Украины издал Постановление № 145 «Некоторые вопросы безвозмездной передачи основных средств» и подписал это постановление премьер-министр Украины Н.Я. Азаров, забыв опять выдать постановление КМ Украины  «Некоторые вопросы безвозмездной передачи основных частных средств».
    После развала СССР в независимом государстве Украина с целью показной газификации населению сел, райцентров и п.г.т. был придуман такой вот украинский лохотрон выкачки с населения средств и присвоение акционерными обществами Облгаз частного имущества населения -
- У государства Украина никогда нет и никогда не будет средств на строительство газовых сетей среднего и низкого давления в населенных пунктах.
- В облгазов и в НАК «Нафтогаз Украины» также никогда нет и никогда не будет средств на строительство газовых сетей среднего и низкого давления в населенных пунктах.
- Сельское население, которое хочет получать газ, должно объединиться в общественные объединения, либо в ООО, либо в кооперативы.
- Эти уличные, квартальные или поселковые общественные объединения, ООО и кооперативы должны были регистрироваться в поселковых (именно лучший вариант) или, как исключение, в районных исполнительных комитетах.
- Эти уличные, квартальные или поселковые общественные объединения, ООО и кооперативы должны были открывать банковские счета.
- Председатели и бухгалтеры этих общественных объединений, ООО и кооперативов почему-то должны были работали только на общественных началах без подписания ими имущественных договоров с общественными объединениями, ООО или кооперативом.
- Население должно было сдать свои кровные средства на банковский счет или отдать наличные голове или бухгалтеру в размере, определенном решением председателя или решением правления общественного объединения, ООО или кооператива.
- На сданы людьми средства общественные объединения, ООО, кооперативы должны были заказать и оплатить в проектных институтах почему-то не генеральные, а рабочие проекты.
- Для разработки этих рабочих проектов газификации населенных пунктов общественные объединения, ООО, кооперативы должны были получить технические требования от облгазов.
- Облгазы выдавали соответствующие технические требования, в которых помимо чисто технических требований незаконно вписывали имущественные требования - общественные объединения, ООО, кооперативы, после окончания строительства за свои средства газораспределительных сетей, должны были «безвозмездно» передать построенные сети на баланс Облгаза - монополисту в эксплуатации и обслуживании газораспределительных сетей.
- После получения проектных организаций рабочих проектов общественные объединения, ООО, кооперативы должны были заключить договоры на выполнение монтажных работ со специализированными предприятиями и договоры на приобретение необходимых материалов с торговыми организациями. При этом Облгазы указывали общественным объединениям, ООО, кооперативам с кем нужно заключать договоры, а с кем категорически не нужно заключать договоры. Как следствие - фактическая стоимость договоров на строительство значительно превышала сметную проектную стоимость строительства. Да и материалы покупались некачественные и завышенным ценам, также преувеличивали сметную проектную стоимость материалов. Вся эта разница между сметными ценами и реальными оплатами бременем ложилась на кошельки людей, за счет которых выполнялось строительство.
- При создании общественных объединений, ООО, кооперативов почему-то никто не требовал от людей заявлений о вступлении в объединения, ООО, кооперативов.Никто не принимал людей в объединение, ООО, кооперативы, не оформлял протоколы собраний объединений, ООО, кооперативов о приеме людей в члены объединений, ООО, кооперативов и не выдавал людям удостоверений членов объединений, ООО, кооперативов.
- После окончания строительства ввод газораспределительных сетей выполнялся с грубым нарушением требований Правил безопасности систем газоснабжения Украины и требований СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» без создания приемных комиссий и оформление актов приемки законченно строительством объекта системы газоснабжения ПРИЛОЖЕНИЕ 9 к СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».
- После окончания строительства ни одно объединение, ООО, кооператив не оформляло бухгалтерские акты формы ОС-1А - ввод в эксплуатацию построенных основных средств и признание этих построенных газораспределительных сетей активами объединение, ООО, кооператива.
- Все главы объединений, ООО, кооперативов должны оформить и оформляли протоколы советов объединений, ООО, кооперативов о безвозмездной передаче построенных газопроводов в Облгазы.
- Все председатели сельских советов должны были оформить и оформляли решения сельских советов о бесплатной передаче построенных за средства людей газопроводов в Облгазы.
- Все главы объединений, ООО, кооперативов и председатели сельских советов тайно вместе с рабочими филиалов облгазов оформляли акты приемки-передачи ОС-1 как акты ввода в эксплуатацию газопроводов. главы объединений, ООО, кооперативов и председатели сельских советов подписывали эти акты, подтверждали свои подписи печатями. Эти акты приема-передачи утверждали в большинстве начальники филиалов облгазов. Но согласно действующему законодательству Украины - ст .. 80 ГК Украины - филиал не является юридическим лицом. Поэтому все эти акты приема-передачи газопроводов от объединений, ООО, кооперативов и сельских советов на баланс филиалов облгазов - не законный и фальшивый.
- После противозаконной «передачи на баланс» филиалам облгазов частного имущества объединений, ООО, кооперативов, все эти объединения, ООО, кооперативы обращали свою деятельность (тихо умирали), а построенное ими личное имущество стоимостью десятки и сотни миллионов грн. становилось собственностью облгазов.
-
- НАК «Нафтогаз Україна» по вказівці від прем’єр-міністра України Н.Я. Азарова в листопаді 2011 року начебто проводить інвентаризацію основних засобів у себе і находить трубопроводі, побудовані за кошти населення приватне майно і украдені через Облгази у населення начебто шляхом безоплатної передачі для експлуатації.
- Після відображення в інвентаризаційних актах НАК «Нафтогаз України» украдені через Облгази у населення приватних газорозподільних мереж.
- НАК «Нафтогаз України» направляє в Фонд Державного майна України інформацію про начебто «виявлені в ході інвентаризації» газорозподільні мережі, побудовані за кошті населення і які є приватнім майном громадян України.
- Фонд Державного майна України злочинно, з порушенням вимог Конституції України, ЦК, ГК України, цілого ряду Законів України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вимог діючих законодавчих актів, рішення Конституційного Суду України (справа про захист права власності… справа № 1-30/2004 від 11 листопада 2003 року № 16-рп/2004), ратифицированных Верховной Радой Украины международных договоров вносит в государственный реестр газораспределительные сети, построенные за средства населення и которые являються частной  собственностью громадян України как «окреме державне майно».

Комментариев нет:

Отправить комментарий